My Classifieds   |   Members   |   My Messages    |  My Profile   |   My Clipped Ads
 
Mini Czech dictionary
Prague Connect > Guide > Language Corner > Mini Czech dictionary

Here are several Czech usefull expressions...

Thank you: Dìkuji
You are welcome: Není zaè / Prosím
Excuse me:dovolením
I’m sorry: Promiòte

Greetings
Hello: Dobrý den
Good evening: Dobrý veèer
Good night: Dobrou noc
Good bye: Na shledanou

Meeting People
What is your name? /Jak se jmenujete?
My name is… /Jmenuji se…
This is Mr/Mrs…/Toto je pan/ paní
Nice to meet you /Tìší mì
How are you? /Jak se máte?
I’m fine, thank you /Mám se dobøe, dìkuji.

Language and Communication
Do you speak english? /Mluvíte anglicky?
I don’t speak Czech? /Nemluvím èesky
I don’t understand /Nerozumím

Transportation
Where is the bus station/bus stop? / Kde je autobusové nádraží / autobusová zastávka?
Where is the train station? /Kde je vlakové nádraží?
Where is the subway station? /Kde je stanice metra?
Where do I buy the tickets? /Kde se kupují jízdenky?
Please stop here? /Prosím zastavte tady

 
Accommodation
I would like a single room / Prosil bych jednolùžkový pokoj
I would like a double room /Prosil bych dvoulùžkový pokoj
I would like a room for one night? /Chtìl bych pokoj na jednu noc?
How much is a double room? /Kolik stojí dvoulùžkový pokoj?


Sightseeing
Where is the town square? / Kde je námìstí?
Do you have a map of the city? /Máte mapu mìsta?
Do you have any brochures/guidebooks in English? / Máte nìjaké brožury / prùvodce v angliètinì?


Eating Out.
What will you have? / Co si dáte?
I’ll have… /Dám si ....
Check please! / Zaplatíme!

At the Bank
I need to exchange money/ Potøebuji si vymìnit peníze.
What is your commission? / Jakou úètujete provizi?
Where is a cash machine? / Kde je bankomat?

Emergencies
Help! /Pomoc!
Fire! /Hoøí!
Thief! /Zlodìj!
Call an ambulance/a doctor! /Zavolejte sanitku / doktora!
Call the police! /Zavolejte policii!
Where is the police station? /Kde je policejní stanice?
I have lost my passport/bag. /Ztratil jsem pas / tašku.

Sponsored Ads:
 Latest Classifieds Ads

Improve Sales of Stock...
Whatever the product you are selling, we can help ...

* German Sales Represe...
...

ARE YOU TALENTED? IN B...
Are you a confident Native English speaker squ...

French or English (UK)...
Our Company S...